Seznam legislativy týkající se oblasti fotovoltaiky:

Jednotlivé dokumenty jsou ke stažení pro členy Solární asociace v členské sekci v rubrice "legislativa".

Zákony

 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • Zákon o hospodaření energií
 • Zákon o odpadech
 • Zákon energetický zákon 
 • Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
 • Zákon o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon o podporovaných zdrojích energie

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
 • Nařízení vlády o státní energetické koncepci

Vyhlášky ministerstev

 • Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o dokumentaci staveb
 • Vyhláška MV o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška MPO o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody
 • Vyhláška MPO o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška MPO o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška MPO o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů

Vyhlášky ERÚ

 • Vyhláška ERÚ o kvalitě dodávek elektřiny
 • Vyhláška ERÚ o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu
 • Vyhláška ERÚ o obsahových náležitostech
 • Vyhláška ERÚ Registrační vyhláška
 • Vyhláška ERÚ o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
 • Vyhláška ERÚ o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
 • Vyhláška ERÚ o regulačním výkaznictví
 • Vyhláška ERÚ o technicko-ekonomických parametrech
 • Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou
 • Vyhláška ERÚ o podrobnostech udělování licencí
 • Vyhláška ERÚ o postupech registrace podpor u operátora trhu
 • Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška ERÚ o vyúčtování dodávek

Cenová rozhodnutí ERÚ

 • Cenové rozhodnutí ERÚ 2015