Dotace na opatření zahrnující instalaci FVE či akumulaci

Aktualizace k 1. 4. 2023

1. DOTACE PRO PODNIKY A PODNIKATELE

1.1 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

1.1.1Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

1.1.2Úspory energie – výzva I. OPTAK

Předmětem podpory je snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti, akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti, využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2), modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě, zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Způsobilými žadateli jsou podnikající fyzické nebo právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání odpovídající ekonomické činnosti, ve které je realizován projekt. Uvedly údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů. V IS KP 21+ zapsaly informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci; Mají zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS); v IS KP 21+ zapsaly informace o identifikaci osob, v nichž mají podíl, a o výši tohoto podílu. Podle svého čestného prohlášení nejsou v likvidaci. Podle svého čestného prohlášení jsou registrovány jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu. Mají jednu z níže uvedených právních forem:

 • Podnikající fyzická osoba tuzemská
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Správa železnic, státní organizace
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost

Všechny podpořené aktivity musí být realizovány na území České republiky, mimo NUTS2 Praha.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 10 mld. Kč. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2025.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová. Podpora je poskytována formou dotace. Počet žádostí na jedno IČ není omezen

Příjem žádostí o dotace probíhá v období od 1. 9. 2022 (14:00) – 30. 11. 2023 (14:00).

1.2 Modernizační fond

1.2.1 Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty

Předmětem podpory jsou:

 • Vodíkové aplikace
 • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku
 • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
 • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii
 • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
 • instalace systémů měření a regulace
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
 • implementace energetického managementu
 • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces
 • Instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Způsobilými žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 5 000 000 000 Kč. Maximální míra podpory nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu).

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od data uvedeného v rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Udržitelnost projektu po dobu 10 let od jeho ukončení pro modernizaci (rekonstrukci nebo náhradu) zdroje energie a po dobu 5 let od jeho ukončení pro změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období 29. 11. 2022 (12:00) – 30. 6. 2023 (12:00).

1.2.2 Výzva ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty

Předmětem podpory jsou:

 • Vodíkové aplikace:
 • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku,
 • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.),
 • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii.
 • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií:
  • instalace systémů měření a regulace,
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie,
  • implementace energetického managementu.
  • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces.
  • Instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Způsobilými žadateli jsou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 8 000 000 000 Kč. Výše podpory musí činit minimálně 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky, ke dni vydání rozhodnutí. Z alokace bude 30 % prostředků přednostně alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od data uvedeného v rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Udržitelnost projektu po dobu 10 let od jeho ukončení pro modernizaci (rekonstrukci nebo náhradu) zdroje energie a po dobu 5 let od jeho ukončení pro změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období 29. 11. 2022 (12:00) – 30. 6. 2023 (12:00).

1.3 Národní plán obnovy

2. DOTACE PRO VLASTNÍKY/NÁJEMCE OBJEKTŮ

2.1 Nová zelená úsporám

2.1.1 Nová etapa NZÚ Bytové domy – zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Bytové domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému. Pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy, je maximální podporovaný instalovaný výkon systému 100 kWp, v opačném případě je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh.

Žadatelem o podporu může být vlastník, SVJ nebo stavebník bytového domu, popř. pověřený vlastník jednotky nebo nabyvatel jednotky. Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby, samospráva a příspěvková organizace.

Projekt musí být realizovaný na území České republiky.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 1 800 mil. Kč, z toho maximálně 100 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb rodinných domů.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, a to včetně dotačních bonusů.

Dotace je poskytována ve výši 13.000 – 20.000 Kč na 1 kW instal. výkonu u solárních termických systémů a 15.000 Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FVE systému. Realizace vybraných opatření (mj. i solární termické systémy a FVE) v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Žádosti lze podat od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 v 15:00 hod. nebo vyčerpáním alokace.

2.1.2 Nová etapa NZÚ Rodinné domy – zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Rodinné domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému o celkovém instalovaném výkonu nejvýše 10 kWp, pokud je FVE propojena s distribuční soustavou.

Žadatelem o podporu může být vlastník, stavebník nebo nabyvatel rodinného domu. Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby – fyzické i právnické osoby, samospráva a příspěvková organizace.

Projekt musí být realizovaný na území České republiky.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 14 011 mil. Kč, z toho maximálně 590 mil. Kč je určeno na podporu novostaveb bytových domů.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, s výjimkou dotačních bonusů, u kterých je tato možnost výslovně uvedena. Maximální výše podpory pro instalaci FVE pro rodinný dům je 200.000 Kč.

Dotace je poskytována ve výši 45.000 – 60.000 Kč na solární termické systémy a 45.000 Kč na fotovoltaické systémy pro ohřev vody (fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie jsou omezeny částkou 200.000 Kč). Realizace vybraných opatření (mj. i solární termické systémy a FVE) v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Žádosti lze podat od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 v 15:00 hod. nebo vyčerpáním alokace

3. OSTATNÍ DOTACE

3.1 Národní plán obnovy

3.1.1 Výzva č. NPO 1/2022 Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.1.2 Výzva č. NPO 2/2022 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu (Komponenta 2.2.1)

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

 1. Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
 2. Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;              
 3. Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 4. Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 5. Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
 6. Instalace solárně-termických kolektorů;
 7. Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Příjemcem dotace jsou organizační složky státu. Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován.

Nebudou podporovány projekty již schválené k podpoře z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 2 893 000 000 Kč, maximální výše dotace není stanovena s tím, že maximální míra podpory je až do výše 100 % uznatelných nákladů. S tím, že je zde maximální hranice uznatelných nákladů ve výši 16.500 Kč/GJ úspory primární energie.

Jedná se o investiční dotaci vyplácenou formou ex ante, tj. dopředu.

Realizace projektu musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Sběr žádostí bude probíhat od 16.11.2022 - 31.12.2023

3.1.3 Výzva č. NPO 6/2022 Energetičtí koordinátoři MAS (Komponenta 2.5.3)

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.2 Státní fond životního prostředí

3.2.1 Národní program Životní prostředí: výzva č. 3/2022 Ekomobilita

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.2.2 Operační program životního prostředí: 8. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.2.3 Operační program životního prostředí: 9. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.2.4 Operační program životního prostředí: 11. výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Předmětem podpory je:

 • 1.2.1: Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy: Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:  tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy. Instalace solárně – termických systémů. Instalace fotovoltaických systémů. Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.                                                              

 

 • 1.2.2: Instalace: tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů. K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.: vodohospodářské infrastruktury, kompostáren. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Způsobilými žadateli jsou obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy. Podpora není dále určena pro obce s počtem obyvatel menším nebo rovno 3000 (k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu), které realizují fotovoltaické systémy instalované na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Obce s počtem obyvatel menším než 3000 budou podpořeny v rámci Modernizačního fondu.

 

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 825 000 000 Kč, z čehož alokace na projekty opatření 1.2.1 činí 495 mil. Kč a alokace na projekty opatření činí 330 mil. Kč.

Podporované aktivity musí být realizovány na území České republiky, vyjma hl. města Prahy.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Příjem žádostí probíhá od 24. 8. 2022 (9:00) do 31. 5. 2023 (20:00).

3.2.5 Národní program Životní prostředí: výzva č. 8/2022: Pakt starostů pro klima a energii

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.2.6 Operační program životního prostředí: 37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Podporu lze získat na následující oblasti:

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod.  s jednou centrální kotelnou
 • Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  • Modernizace vnitřního osvětlení.
  • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
  • Vnější stínící prvky.
 • Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
  • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.
 • Popis podporovaných aktivit v opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných
 • zdrojů energie pro veřejné budovy
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
   • tepelné čerpadlo,
   • kotel na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
  • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících
 • prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Způsobilými žadateli jsou obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Cílová území jsou méně rozvinuté regiony:

 • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
 • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
 • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Celková alokace na danou výzvu je 2,5 mld. Kč.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy a na území přechodových regionů. Pro projekty přechodových regionů je vyhlášená paralelní 38. výzva.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období od 3. dubna 2023 (9:00) do 1. března 2024 (20:00).

3.2.7 Operační program životního prostředí: 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Podporu lze získat na následující oblasti:

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Popis podporovaných aktivit v opatření 1.2.13 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
 • tepelné čerpadlo,
 • kotel na biomasu,
 • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Způsobilými žadateli jsou obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Cílová území jsou přechodové regiony:

 • Střední Čechy – Středočeský kraj
 • Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
 • Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

Celková alokace na danou výzvu je 2,5 mld. Kč.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy a na území méně rozvinutých regionů. Pro projekty méně rozvinutých regionů je vyhlášená paralelní 37. výzva.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období od 3. dubna 2023 (9:00) do 1. března 2024 (20:00).

3.2.8 Operační program životního prostředí: 40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.3 Program EFEKT III

3.3.1 OSA 4 - Energetický management a koncepce: výzva č. 3/2023 Zpracování místní energetické koncepce

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

3.5 Modernizační fond

3.5.1 Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce

Předmětem podpory jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Způsobilými žadateli jsou obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 1 500 000 000 Kč. Maximální výše podpory je 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Udržitelnost projektu je u projektů stanovena na 5 let od ukončení projektu. Žadatel je po tuto dobu povinen provozovat předmět podpory dle podmínek stanovených touto výzvou, rozhodnutím a smlouvou.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období 17. 8. 2022 (12:00) – 30. 6. 2023 (12:00).

3.5.2 Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Předmětem podpory jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Způsobilými žadateli jsou obce, samosprávné městské obvody a městské části, jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 2 500 000 000 Kč. Maximální výše podpory závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Výpočet je uveden v textu výzvy

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Udržitelnost projektu je u projektů stanovena na 5 let od ukončení projektu. Žadatel je po tuto dobu povinen provozovat předmět podpory dle podmínek stanovených touto výzvou, rozhodnutím a smlouvou.

Příjem žádostí o dotace probíhá v období 17. 8. 2022 (12:00) – 30. 6. 2023 (12:00).

4. ÚVĚRY

4.1 Státní fond podpory investic

4.1.1 Panel 2013+ Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

4.2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

4.2.1 Výzva Úspory energie – úvěry

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

4.3 Národní rozvojová banka, a.s.

4.3.1 ENERG – bezúročný úvěr

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.

4.4 Evropská investiční banka

4.4.1 ELENA

Podrobné informace o dalších dotačních programech jsou k dispozici pro členy Solární asociace.