Nová směrnice EU by měla zajistit větší stabilitu podmínek pro investory do obnovitelných zdrojů

14.2.2014, 14:10

CZEPHO se jako člen Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) připojila k připomínkám, které EPIA vznesla vůči návrhu směrnice EU o podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020. Nová směrnice by měla podle názoru CZEPHO jednoznačněji garantovat jistotu rovných podmínek pro investory do obnovitelných zdrojů a umožnit skutečně účinnou podporu těchto zdrojů podle konkrétních podmínek v jednotlivých členských státech.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace spolu s EPIA sice vítá záměr upřesnit a zjednodušit pravidla podpory, nicméně shledává v současném návrhu, který byl Evropskou komisí předložen k diskuzi, řadu nedostatků a problematických ustanovení. Vedle požadavku na jednoznačnější pravidla dávající větší jistotu investorům navrhují solární asociace výslovně ve směrnici zakotvit možnost přímé podpory pro malé elektrárny, aby výroba elektřiny ze slunce a dalších obnovitelných zdrojů zůstala dostupná pro zájemce z řad široké veřejnosti. K tomu stávající návrh bohužel nesměřuje.


Z připomínek solárních asociací vyjímáme:

  • Směrnice by měla přesněji vymezit, jak mohou být upravovány podmínky podpory pro stávající zdroje tak, aby byla zajištěna ochrana investic.
  • Návrh směrnice stanovuje z hlediska možné podpory dvě kategorie OZE, aniž by je přesněji specifikovala, tím vznikají nové nejistoty pro současné i potenciální provozovatele.
  • EPIA i CZEPHO vítají záměr stanovit, za jakých podmínek může být investiční podpora pro obnovitelné zdroje vyňata z notifikační povinnosti podle čl. 108 smlouvy o EU.
  • Pravidla pro podporu v jednotlivých členských zemích by neměla nahrazovat vlastní energetickou politiku a měla by pouze stanovit podmínky, za nichž může být podpora obnovitelným zdrojům poskytována, aby byla v souladu se smlouvou o EU.
  • Pozitivní je umožnění specifických pravidel pro malé zdroje, měla by však být stanovena hranice např. 5 MW, do které je možné poskytovat i provozní podporu.
  • Členské státy by měly mít plnou kontrolu nad prostředky, jimiž chce dosáhnout splnění svých závazných cílů v oblasti OZE.
  • Pravidla pro nastavení podpory by měla být stejná pro všechny technologie.