Co řešíme

 • Podílíme se aktivně na formulování energetické koncepce České republiky. Formou připomínek či vlastních návrhů se účastníme přípravy zásadních dokumentů, jako jsou například Státní energetická koncepce, Národní akční plán pro OZE, nebo Národní akční plán pro smart-grids.
 • Současně připomínkujeme nové legislativní předpisy nejen na národní, ale i na evropské úrovni tak, abychom důsledně hájili zájmy solárního sektoru.
 • Jsme nejvýrazněji vidět v mediích. Naši zástupci pravidelně poskytují rozhovory předním českým i zahraničním médiím, podílíme se na přípravě reportáží například pro Českou televizi a tištěné tituly. Publikujeme vlastní tiskové zprávy v zájmu sektoru a v případě potřeby provádíme krizovou komunikaci.
 • Samozřejmou součástí naší práce jsou aktivity směřující k ochraně investic a stabilizaci sektoru OZE. Opakovaně vedeme jednání se státními i evropskými orgány například v případě hrozby nevypsání zákonem garantované podpory, nebo zkrácení její doby.
 • Na poli evropských institucí jsme partnery při jednáních o notifikaci podpory OZE ze strany Evropské komise.
 • Ve středu našeho zájmu je též recyklace solárních panelů. Prosazujeme zejména snížení povinného recyklačního příspěvku na solární panely a úpravu související legislativy.
 • Koordinujeme právní pomoc provozovatelům FVE zejména v účelově vedených kauzách, jako jsou například nedávné žaloby Nejvyššího státního zástupce, sporné otázky kolem doby instalace elektroměru apod.
 • Poskytujeme právní a odborné poradenství v případě kontrol ze strany SEI nebo ERÚ.
 • Řešíme na odborné úrovni problematiku technologické vlastní spotřeby.
 • Naším významným cílem je odstraňování administrativních zátěží a bariér pro rozvoj fotovoltaiky a akumulace energie z obnovitelných zdrojů.
 • Naší snahou je vyjednat co nejširší podporu pro střešní solární instalace FVE a investiční dotace například z programu Nová Zelená úsporám.
 • Podporujeme modely podpory fotovoltaiky, které nemají dopad na veřejné finance, jako je např. obchodní net-metering.
 • Ve spolupráci se státními institucemi navrhujeme nový legislativní rámec pro akumulaci.
 • Jedním z našich dalších cílů je vytvoření nové tarifní struktury zaměřené na podporu malých instalací FVE a efektivní využití akumulace.
 • Snažíme se o reálné odstranění všech bariér u vlastní spotřeby elektřiny.
 • Jedním z našich zásadních a opakovaně prosazovaných cílů je také umožnění přetoků mikrozdrojů do sítě a zrušení sankcí za přetoky do distribučních sítí.
 • Podporujeme a prosazujeme vyhodnocování spotřeby solární energie po jednotlivých fázích (tzv. součtové měření).
 • Za nezbytné pokládáme zavedení investiční podpory pro systémy ukládání energie fungující v kombinaci s malými výrobními zdroji energie.
 • Jsme dlouhodobě pro zrušení dovozních cel na čínské solární panely.
 • Podporujeme výzkum a vývoj nových technologií. Spolupracujeme na tomto poli s technickými univerzitami v Praze, Brně, či Ostravě.