Autorizaci musejí mít od ledna jen firmy instalující dotované FVE

17.12.2014, 10:32

Novelou zákona o hospodaření energií z roku 2012 (zákon č. 318/2012 Sb.) byla s účinností od 1. ledna 2015 zavedena povinnost, aby instalace slunečních elektráren prováděly pouze instalační firmy se speciální autorizací. Podle nového společného stanoviska MPO a SEI se bude tato povinnost vztahovat pouze na zařízení, na které stát poskytne nějakou formu finanční dotace.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu však pod novým vedením zpětně vyhodnotilo, že požadavek na zajištění zvýšené kvality instalace nad rámec obecně platných předpisů EU je opodstatněný pouze v případech, kdy stát poskytuje na tato zařízení finanční dotace. Z tohoto důvodu došlo v rámci připravované novely zákona k úpravě této povinnosti. Dalším důvodem pro zúžení povinnosti instalace vybraných zařízení osobou oprávněnou je fakt, že instalace zařízení zkušeným odborným pracovníkem, který pouze postrádá nový druh certifikace, je obvykle provedena dostatečně kvalitním způsobem. Ti, kteří si takové zařízení pořídí bez jakékoliv dotace, by neměli být zbytečně zatěžováni povinností instalace osobou oprávněnou,“ uvádí se ve stanovisku.

V současné době je Poslanecké sněmovně předložena k projednání novela zmíněného zákona, ta však nebude v žádném případě přijata s platností od 1. 1. 2015. Z tohoto důvodu MPO konzultovalo celou záležitost se Státní energetickou inspekcí, a došlo ke vzájemné dohodě, že do přijetí novely zákona SEI při zjištění správního deliktu přihlédne ke všem okolnostem a nebude přistupovat k finančním sankcím. Dále SEI deklaruje, že je připravena poskytovat maximální informační podporu.

Zájemce o instalaci vybraných zařízení, fyzická osoba vlastnící příslušné živnostenské oprávnění, může získat osvědčení o získání profesní kvalifikace úspěšným vykonáním zkoušky u autorizované osoby podle § 10 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění. Žadatelé o autorizaci mohou podávat žádosti na ministerstvu v průběhu měsíce prosince letošního roku, kdy budou uveřejněny kvalifikační standardy.