Evropská komise schválila nové francouzské programy podpory OZE

25.5.2017, 13:39

Tři nová francouzská schémata podpory obnovitelných zdrojů byla posvěcena Evropskou komisí. Půjde o podporu malých větrných a fotovoltaických elektráren a dále zařízení spalujících bioplyn z čistíren odpadních vod. Programy by měly vést k vybudování kapacit z obnovitelných zdrojů ve výši 17 GW.

Schválená opatření pomohou Francii splnit její cíl: v roce 2020 produkovat 23% energie z obnovitelných zdrojů energie. Nejvyšší podpora míří do energie z větru (až 1 miliarda eur ročně), solární elektrárny obdrží podporu ve výši 190 mil. eur a zbytek (58 mil. eur) půjde do zpracování splaškových vod.

Programy podpory mají následující parametry:

  • větrné elektrárny obdrží tzv. prémii k tržní ceně. Ta poplyne jen provozovatelům instalací o maximálně šesti turbínách, z nichž žádná nesmí mít větší výkon než 3 MW. Kvalifikují se jen projekty vybudované na pevnině. Očekávaná kapacita nových instalací je 15 GW.
  • solární elektrárny o výkonu nepřesahujícím 100 kW obdrží na dalších 20 let dotovaný výkupní tarif. Ten se bude lišit v závislosti na velikosti zařízení a jeho business-modelu (zda půjde o čistého výrobce energie či zda část energie bude spotřebována na místě). V tomto programu se očekává nárůst celkové kapacity o 2,1 GW.
  • poměrně zanedbatelný zbytek 0,16 GW zřejmě díky podpoře vyroste v technologii spalování splaškového bioplynu. Maximální velikost zařízení je omezena na 1 MW. Provozovatelé instalací nad 500 kW obdrží prémii k tržní ceně, menší zařízení pak výkupní tarif.

Evropská komise posoudila představené návrhy a konstatovala, že jsou plně s pravidly poskytování státní podpory, které zamezují překompenzaci, jsou v souladu s unijními cíly a zároveň nebudou pokřivovat tržní prostředí.