Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava – akademický unikát

17.11.2014, 12:53

Mezi nové partnery naší asociace patří také Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VSB TU), která provozuje v České republice unikátní pracoviště: Výzkumné energetické centrum. Do spektra jeho činnosti patří také v neposlední řadě fotovoltaika.

V organizační struktuře VŠB TU Ostrava se Výzkumné energetické centrum (VEC) řadí na úroveň fakulty. Místo děkana má svého ředitele, který podporuje jeho aktivity jak v oblasti vědy a výzkumu, tak i v komerčním sektoru.

Ve skladbě VEC jsou výzkumné a komerční části:

Výzkum:

 • Centrum INEF
 • Zkušebna

Komerce:

 • Energetické služby
  • Energetické audity a studie
  • Projekční činnost
  • Monitoring
  • Reach centrum
 • Provozní měření

Výzkumná a komerční činnost se však v některých oblastech prolínají:

 • Zkušebna
 • Energetické služby a to zejména v monitoringu

Výzkumné energetické centrum  - její komerční aktivity lze rozdělit na tři části:

 • První část „Zkušebna“ se orientuje jak na vědu a výzkum, tak také na spolupráci s průmyslem:
  • Počáteční zkoušky typu výrobku (certifikace) spalovacích zařízení pro vytápění domácností
  • Optimalizace kvality spalování tuhých paliv ve spalovacích zařízeních pro vytápění domácností (úprava stávajících a vývoj nových technologií do cca 200 kW)
  • Experimentální stanovení termokinetických parametrů práškových paliv na „pádové trubce“
  • Program zkoušení způsobilosti (PZZ) pro stanovení tuhých znečišťujících látek (prašná trať)
 • Čistě komerční složku tvoří skupina pod názvem Energetické služby. Komerční protože je financována ze spolupráce s průmyslem. Všechny aktivity musí být koncipovány tak, aby měly finanční efekt, což se nám ukazuje jako velmi dobré měřítko vedoucí k pokroku.
  • Energetické audity a studie – s touto skupinou se zákazník většinou setkává nejdříve, ať již se jedná o vypracování energetického auditu, technicko - ekonomické studie, studie proveditelnosti, či další činnosti. Cílem je navrhnout ekonomicky výhodné energetické řešení včetně možností získání dotací, nebo provést přepočet dle legislativy. Zákazníků je celá škála, od vlastníků rozsáhlých průmyslových podniků, přes nemocnice až po majitele bytových či rodinných domů.
  • Projekce následně rozpracovává konkrétní dílo, jímž může být např. kotelna, výměníková stanice, strojovna se zařízením na výrobu tepla, elektřiny nebo chladu,  potrubní rozvody a zajišťuje potřebné podklady a povolení k realizaci.
  • Monitoring se dělí na bilanční a online dispečink:
   • EnergoGuard – je bilanční software a služba určená pro průmyslové podniky, Municipality (nemocnice, budovy atd.), teplárny a elektrárny.
    • Výzkum a vývoj vyústil ve vytvoření vlastního software a služby.
    • Úzce spolupracujeme s týmem energetických auditů a projekce, kde doplňujeme činnosti v delším časovém horizontu.
    • Přinášíme úspory jak zaváděním ISO50001, zvyšováním efektivnosti provozu,
   • SunnyGuard je online monitoring fotovoltaických elektráren:
    • Výzkum a vývoj vyústil ve vytvoření vlastního software a služby.
    • Provozujeme a monitorujeme FVE na střechách VŠB:
     • 350 kWp na střechách VŠB v provozu od roku 2010
     • 20 kWp na střechách VŠB v provozu od roku 2002
     • Spravujeme lokální distribuční soustavu VŠB-TU Ostrava.
    • Komerčně provádíme
     • Monitoring elektráren s instalovaným výkonem nad cca 0,4MWp
     • Reporting a analýzy dat
  • Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti je specifický název pro tým poskytující:
   • Vývoj a vzdělávání v oblasti managementu rizik chemických látek.
   • Poskytování poradenství a služeb podnikům při zavádění chemické legislativy REACH a CLP do praxe.
   • S týmem monitoringu spolupracuje v oblasti systémového zavádění norem například normy energetického managementu.
 • Třetí komerční složkou je „Provozní měření“.
  • Měření emisí zdrojů znečištění. Akreditovaná měření emisí ze zdrojů znečištění ovzduší
  • Měření účinnosti : zařízení různých výkonů, spalujících různé typy paliv
  • Měření účinnosti zařízení na snižování emisí (DeNOx, DeSOx.)
  • Kalibrace a ověření automatizovaných systémů měření emisí dle ČSN EN 14181