PV GRID: Evropský projekt snižování překážek připojování FVE do sítě

19.11.2014, 12:08

Celoevropský projekt PV GRID, na kterém se aktivně podílela také CZEPHO, byl úspěšně zakončen 31. října. Tématem projektu bylo „Snižování překážek bránících větší míře integrace a připojování fotovoltaických elektráren do distribuční sítě“.

CZEPHO se k projektu, který byl financován v rámci programu Evropské komise „Inteligentní energie pro Evropu“, připojila jako partner v květnu roku 2012. Celkem se zapojilo 16 zemí, z toho čtyři národní partneři (Německo, Itálie, Španělsko a Česká republika) byly vedeni jako tzv. zájmové země. Ke konkrétním účastníkům patřily především národní a evropské fotovoltaické asociace (BSW-Solar, EPIA a další), distribuční společnosti (RWE, ENEL a další) a v neposlední řadě zástupce univerzit (např. COMILLAS).

Hlavním cílem projektu bylo:

  • Pomoci snížit překážky vyšší míry integrace fotovoltaických systémů do infrastruktury distribuce elektřiny napříč Evropou;
  • Zjednodušit administrativní požadavky na instalování, připojení k síti a provozování fotovoltaické elektrárny;

Dne 29. září 2014 se uskutečnila v Bruselu závěrečná konference, na které byly prezentovány kompletní výstupy projektu a z níž vyplývá, že hlavními identifikovanými bariérami, které brání větší integraci FV systémů jsou:

  • Nedostatečný legislativní rámec pro „samospotřebu“;
  • Nedostatečný přístup DSO (distribučních společností) k pokročilým funkcím střídače;
  • Nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické energie pro výrobce majícího vlastní spotřebu;
  • Nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické energie v rámci distribuční společnosti;
  • Nedostatečný legislativní rámec pro smart metering a implementaci smart grid.

Veškeré postřehy a informace získané během trvání projektu byly následně využity k úspěšnému dokončení materiálu „Advisory paper“, který je dostupný v anglické verzi na oficiálních stránkách projektu (http://www.pvgrid.eu/results-and-publications.html).