Ministerstvo průmyslu obchodu upustilo od retroaktivních zásahů do podpory obnovitelných zdrojů

10.10.2014, 13:28

Z aktuálně připravované novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích definitivně vypadly návrhy zasahující do podpory obnovitelných zdrojů, které prosazoval zejména Energetický regulační úřad. Hlavní kritizované body, například „zastropování“ podpory pro vyrobenou zelenou elektřinu, popíraly principy právního státu a byly shledány Legislativní radou vlády jako retroaktivní. Návrhy obou novel včera prošly po opakovaném vyřazení Legislativní radou vlády a na nejbližším jednání se jimi bude zabývat vláda

Mezi nejvíce kontroverzní návrhy patřil právě bod zpětného omezení podpory. Tento návrh byl vyřazen pro svou retroaktivitu i překročení rámce schváleného schématu pro obnovitelé zdroje, daného výsledkem notifikace zákona o podporovaných zdrojích. Evropská komise jasně konstatovala, že se případné kontroly možné překompenzace mají týkat pouze zdrojů zprovozněných po 1. 1. 2013.

Nová verze novely také odstranila znevýhodnění malých zdrojů, na které upozorňovaly AliES a CZEPHO z důvodů zablokování dalšího rozvoje solární energetiky na střechách domů. Podle aktuální verze novely nebude zapotřebí licence pro zdroje do deseti kilowattů připojených do soustavy, pokud elektřina bude určená primárně ke spotřebě v místě výroby. Nově mají být povoleny neplacené přetoky do sítě.

Jde tak o první krok, který může obnovit zájem o stále cenově dostupnější obnovitelné zdroje. AliES i CZEPHO proto chtějí otevřít v rámci dalšího legislativního procesu diskuzi o dalším odstraňování bariér nebo zavedení nefinančního mechanismu podpory, například formou tzv. net-meteringu [2].

„Vítáme, že z návrhu novely vypadly body, které ohrožovaly stávající investice do obnovitelných zdrojů. Naopak v návrhu novely přibyla pozitivní změna, která by měla umožnit další rozvoj malých zdrojů, například fotovoltaických elektráren na střechách domů. Solární energetika má našlápnuto stát se nejlevnějším zdrojem a je dobře, že ministerstvo průmyslu pochopilo, že nemá cenu blokovat moderní energetiku,“ Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Pevně věříme, že Legislativní rada vlády dala ministerstvu jasný signál, že návrhy na zpětné zásahy do garantovaných podmínek jsou v rozporu s právním pořádkem a definitivně tak MPO nebo ERÚ od svých pokusů o destabilizaci šetrné energetiky v České republice upustí. Stabilní prostředí pro solární energetiku umožní další rozvoj odvětví obnovitelných zdrojů a zůstanou tak zachována pracovní místa v servisních a instalačních firmách,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

V návrhu novely však zůstalo několik bodů s problémovými rysy:

  • poplatek pro provozovatele obnovitelných zdrojů za přístup do sítě: stát dosud podporoval decentrální výrobu jako prvek, který vede ke snížení zátěže přenosové a distribuční soustavy. V důsledku navrhované změny budou naopak decentrální výrobny znevýhodněny novým nákladem. Ve svém důsledku tak jde o další zásah do provozu obnovitelných zdrojů.
  • povinnost uchovávat doklady až po dobu 25 let a nahlásit OTE investiční náklady: tyto návrhy se potýkají s realitou, kdy provozovatelé, kteří zdroj dnes provozují, nemuseli být staviteli tohoto projektu a nemají tak všechny původní doklady (z logiky obchodu by jim stavitel prozradil svůj zisk). Není také jasné, proč MPO navrhuje tuto povinnost pouze pro provozovatele obnovitelných zdrojů a další příjemce veřejné podpory takovou povinností nezatěžuje. Běžná povinnost uchovávat doklady je přitom deset let.
  • z návrhu naopak vypadl důležitý bod, který zpřesňoval dosud chybějící výklad, kdy jde při zásahu do zařízení o modernizaci, rekonstrukci, opravu a údržbu. Absence jednoznačného výkladu pro toto ustanovení tak dnes v některých případech může vést k tomu, že ERÚ považuje za rekonstrukci či modernizaci i opravu a běžnou údržbu elektráren.

Zdroje:

[1] http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/vysledky-135--zasedani-lrv-dne-9--10--2014-123382/

[2] Net-metering je systém, který umožňuje nefinanční podporu malých, obnovitelných zdrojů. K podpoře instalací šetrné energetiky je využíván například v USA. Ve chvíli, kdy je přebytek solární elektřiny, může provozovatel dodávat do sítě a naopak například v noci, kdy fotovoltaické panely nevyrábí, může ze sítě elektřinu odebírat. Za určité zúčtovací období se pak zaplatí rozdíl mezi dodanou a odebranou elektřinou.