Do konce června musejí akciovky provozující FVE zaknihovat své akcie

14.4.2014, 17:21

Nejpozději k 1. červenci vzniká akciovým společnostem provozujícím v České republice sluneční elektrárny povinnost zaknihovat své akcie. Podle informací z OTE, budou jeho pracovníci splnění této povinnosti po uvedeném datu kontrolovat a „provinilcům“ může v krajním případě hrozit i odebrání podpory.

Povinnost se netýká zahraničních akciových společností, které musejí namísto toho předložit čestné prohlášení o své vlastnické struktuře a neplatí také pro mateřské společnosti firem provozujících FVE, pokud mateřská společnost sama žádnou sluneční elektrárnu neprovozuje.

Povinnost zaknihovat akcie přinesl zákon č. 310/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Ovšem až 1. července 2014 vstoupí v účinnost znění § 4 odst. 6 zákona o POZE, které upravuje případy, kdy výrobci nevzniká nárok na podporu: „Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“

Zaknihování akcií je standardní změnou v organizaci každé akciové společnosti. Zaknihování znamená pouze změnu podoby akcie z listinné na zaknihovanou. Zaknihování spočívá v zaevidování všech emisí akcií ve společnosti u Centrálního depozitáře. Listinné cenné papíry jsou tak nahrazeny elektronickou evidencí vedenou nezávislým subjektem.

K tomu, aby mohlo dojít k přeměně z listinných akcií na zaknihované, jsou nutné následující kroky:

  • Valná hromada společnosti musí učinit rozhodnutí (ve formě notářského zápisu) o přeměně listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír. Rozhodnutí musí přijmout minimálně ¾ přítomných akcionářů majících akcie, které mají být zaknihovány, nestanoví-li společenská smlouva vyšší počet.
  • Rozhodnutí valné hromady se musí bez zbytečného odkladu zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a spolu s ním musí být zveřejněna i lhůta, ve které je vlastník cenného papíru povinen odevzdat listinný cenný papír. Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi nesmí být kratší než dva měsíce a delší než šest měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí.
  • Společnosti musí zaslat oznámení o přeměně akcie na zaknihovaný cenný papír rovněž na adresy všech akcionářů vedených v seznamu akcionářů.
  • Akcionáři jsou povinni odevzdat listinné cenné papíry a sdělit společnosti, na jakém majetkovém účtu u Centrálního depozitáře, mají být jejich akcie evidovány.
  • V případě, že všichni akcionáři ve lhůtě akcie neodevzdají, musí společnost zveřejnit dodatečnou lhůtu k odevzdání.
  • Po uplynutí dodatečné lhůty nebo v případě, že před uplynutím lhůt dojde k odevzdání všech akcií, je společnost povinna požádat centrální depozitář, aby zaevidoval cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru, a sdělí mu, na jaké majetkové účty mají být cenné papíry zaevidovány.
  • Po tom, co dojde k evidenci celé emise na majetkových účtech vlastníků a tedy i k přeměně podoby akcií na zaknihované, je společnost povinna tuto změnu zapsat do obchodního rejstříku. Forma akcie tím zůstane zachována, změní se pouze její podoba na zaknihovanou.
  • Vlastník získá místo listinné akcie akcii v elektronické podobě.
  • Celý proces zaknihování musí proběhnout nejpozději do 1. července 2014. Není zřejmé, zda ke splnění povinnosti mít vydány pouze zaknihované akcie postačí evidence u centrálního depozitáře nebo se bude vyžadovat zápis do obchodního rejstříku. Zákon rovněž nespecifikuje, jakým způsobem se má splnění zákonné povinnosti prokazovat.