Frank Bold: Neoprávněně sražený solární odvod z FVE do 30 kW je možné vrátit

28.2.2016, 21:38

Dobrá zpráva pro provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření s instalovaným výkonem do 30 kW: můžete žádat o doplacení neoprávněně sraženého odvodu za období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012. Nejvyšší správní soud tak rozhodl již v listopadu 2013 a od té doby potvrdili stejný názor i krajské soudy v dalších případech (naposledy Krajský soud v Ostravě v listopadu 2015).

Jakým postupem se domáhat sraženého solárního odvodu?

Řešení je v podstatě dvojí:

1) Zahájit spor vůči provozovateli distribuční soustavy

Ve své podstatě se jedná o běžný soukromoprávní spor. Provozovatel distribuční soustavy neuhradil v souladu se smlouvou fakturu za dodanou elektřinu v plné výši a je povinen fakturu doplatit i s úroky s prodlení. Nicméně skutečnost, že ve věci byla sražena daň (solární odvod) může způsobovat určitou nejistotu stran toho, zda obecný soud bude chtít založit svou pravomoc ve věci rozhodovat, nebo zda se odkáže na instituty veřejného práva a na možnost spor rozhodnout před jinými správními orgány či před správcem daně.

Stejně sporná situace panuje ohledně pravomoci věc rozhodovat ve sporném řízení před Energetickým regulačním úřadem, kdy není patrné, zda se jedná pouze o spor mezi držiteli licence, nebo zda lze věc podřadit i pod právní vztahy týkající se podpory. Provozovatelé distribuční soustavy totiž v zásadě uznávají nárok výrobců na podporu, která zejména formou výkupních cen výrobcům elektřiny připadá. Z této podpory pouze neoprávněně srazili daň.

Přestože jsou výše uvedené cesty vymáhání neoprávněně sraženého solárního odvodu zatím možné, jsou z výše uvedených důvodů zároveň spojeny s určitými riziky spočívající v tom, že soudy, resp. Energetický regulační úřad ve věci nezaloží svou pravomoc rozhodovat. Je tedy na místě porozhlížet se také po alternativních způsobech řešení sporu.

2) Zahájit spor vůči státu

Jedním z alternativních způsobů vrácení neoprávněně sraženého solárního odvodu je postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Existuje totiž povinnosti Specializovaného finančního úřadu, který má předepsat rozdíl mezi výší vyúčtovaného solárního odvodu a výší jeho sražení do evidence daní. V případě, že bylo vyúčtováno více, než mělo být sraženo, je Specializovaný finanční úřad povinen tento rozdíl vypořádat nebo vrátit výrobci.

Jedná se tedy o osobu, která má z hlediska veřejného práva povinnost konat. Jelikož tento úřad pravděpodobně nekonal a nepostupoval v souladu s daňovým řádem, lze na jeho nečinnost pohlížet jako na nesprávný úřední postup, v důsledku něhož vzniká výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobně do 30 kW majetková újma představovaná neoprávněně sraženým a dosud nevráceným solárním odvodem.

Závěr

Výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW, kterým byl za elektřinu vyrobenou v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012 srážen solární odvod, mají právo na to, aby jim byl takto neoprávněně sražený odvod vrácen.

Výrobci se svého nároku mohou domáhat v civilním soudním řízení nebo v řízení před Energetickým regulačním úřadem. Tato řízení s sebou nesou rizika, že příslušné orgány veřejné moci nebudou chtít ve věci založit svou pravomoc.

S ohledem na nejasnosti ohledně pravomoci rozhodovat spory vedené vůči provozovateli distribuční soustavy, doporučujeme v daném případě uplatnit nárok na náhradu škodu přímo proti státu, a to za nesprávný úřední postup Specializovaného finančního úřadu postupem podle zákona č.82/1998 Sb.

Podrobnosti o tom, jak konkrétní případy řešit, se dozvíte na seminářích pořádaných Solární asociací 21. 3. a 23. 3. 2016 v Praze a Brně.

Kontakt:

Byl-li Vám neoprávněně sražen v předmětném období solární odvod a máte-li zájem věc řešit, můžete se obrátit na naši advokátní kancelář, Frank Bold advokáti, s.r.o., která Vás zastoupí zdarma, za podmínky podílu na případně vysouzené částce a přiznané náhradě nákladů soudního řízení.

http://www.fbadvokati.cz/kontakt