Připomínkujeme návrh nových Pravidel provozování distribuční soustavy

22.5.2014, 11:05

ERÚ zveřejnil návrh nových PPDS a vyzval k vyjádření dotčené subjekty. CZEPHO zaslala úřadu seznam připomínek a požadavků na změny v návrhu tam, kde navržené znění poškozuje či diskriminuje provozovatele FVE.

Regulační úřad zveřejnil návrh s výzvou k připomínkám 17. dubna http://www.eru.cz/-/navrh-zmen-c-01-2014-az-04-2014-pravidel-provozovani-distribucni-soustavy-radu-predany-spolecnostmi-cez-distribuce-a-s-e-on-distribuce-a-s-a-predistri

CZEPHO z podnětu svých členů předložilo za solární sektor seznam připomínek k problematickým či diskriminačním částem návrhu. Asociace kritizuje mimo jiné omezovací plán výroby OZE, který nepřihlíží vůbec k možnosti výrobu elektřiny ze slunce poměrně dobře predikovat. Dále odmítá vytváření dalších administrativních bariér například v nových podmínkách fakturace a zúčtování či platby za nevyužívané služby.

Asociace také odmítá povinnost tisíců provozovatelů malých domácích FVE poskytovat nadbytečné informace distribučním společnostem a navrhuje další technická a formální upřesnění, aby nová pravidla nebyla pro výrobce sluneční elektřiny zbytečnou přítěží. V neposlední řadě předkládá CZEPHO, jakou součást připomínek, návrh na úpravu připojování tzv. mikrozdrojů OZE.