Odpověď ministra Mládka na výzvu majitelů FVE

18.12.2015, 11:36

Vláda má v pondělí na programu projednávání svého nařízení, které by mělo umožnit vypsání podpory pro OZE na příští rok. ERÚ však již deklaroval, že se jím nehodlá řídit. Majitelé FVE se proto obracejí v těchto dnech na prezidenta, premiéra a další členy vlády s výzvou, aby pomohli vyřešit tuto naléhavou situaci. Na výzvu již regaoval svou odpovědí jednomu z jejích signatářů ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

K výzvě se můžete připojit ZDE

Text odpovědi ministra Mládka:

Vážený pane,

stejně jako Vy i já a celá Vláda jsme hluboce znepokojeni stávajícím přístupem Energetického regulačního úřadu. Jsem si plně vědom možných negativních důsledků v případě, že bude ERÚ i nadále nečinný. Negativními dopady do budoucnosti celého energetického sektoru, zemědělství a také bankovnictví v ČR a samozřejmě také na všechny současné provozovatele malých střešních slunečních elektráren, kterým jsou v řadě případů české domácnosti, se opakovaně zabývala vláda ČR (a přijala k tomu příslušné usnesení) a tyto informace byly rovněž tlumočeny vedení ERÚ.  Obdobnou obavu, kterou uvádíte, vyjádřil také Svaz průmyslu a dopravy, Česká bankovní asociace nebo Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Ministerstvo i Vláda podnikla a podniká řadu kroků, aby došlo ke zvrácení současného postoje ERÚ, samozřejmě při respektování zákonem garantované nezávislosti tohoto úřadu. Kromě Vámi zmíněného usnesení vlády, které nebylo paní předsedkyní ERÚ akceptováno, jsem se v uvedené věci s paní předsedkyni ERÚ osobně několikrát sešel a to dokonce i za přítomnosti pana prezidenta Česká republiky a adresoval jsem ji v této záležitosti několik dopisů.

Ve věci urychlení dokončení probíhajících notifikačních řízeních uvádím, že jsem provedl řadu aktivních kroků, které by měly vést ke kýženému výsledku. Dne 20. listopadu 2015 byly předány moje dopisy adresované komisařce pro hospodářskou soutěž a komisaři pro oblast klimatu a energetiky Evropské komise, v nichž jsem je informoval o současné tíživé situaci v ČR, která je dána nedokončenými a probíhajícími notifikačními řízeními Evropské komise. Zároveň jsem je informoval o skutečnosti, že negativní dopad tohoto stavu se promítá na podnikatelské prostředí v oblasti energetiky, vyvolává rizika s plněním cílů nastavených Evropskou komisí pro Českou republiku a existují reálné dopady na bankovní sektor v České republice. Zároveň jsem paní komisařku požádal o ukončení notifikačních řízení v co možná nejkratším možném termínu.  Abych dále zdůraznil význam a vážnost celé situace, inicioval jsem schůzku s představiteli Evropské komise a dne 26. listopadu 2015 jsem osobně jednal s paní komisařkou pro hospodářskou soutěž Evropské komise paní Margrethe Vestagerovou. Paní komisařka mi sdělila, že Evropská komise neshledává žádné důvody, proč by podpora obnovitelných zdrojů uvedených do provozu před 1. lednem 2013 neměla být slučitelná s pravidly fungování vnitřního trhu EU a dále mne ujistila, že v žádném z probíhajících notifikačních řízeních neprobíhá formální vyšetřovací řízení. Komisařka zároveň potvrdila, že se žádné takové řízení ve vztahu k České republice nepřipravuje. Z tohoto jasně vyplývá, že z pohledu Evropské komise nedochází v ČR vyplácením provozní podpory pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013 k porušení práva EU.

S ohledem na přetrvávající odmítavý postoj ERÚ k vypsání cenového rozhodnutí na všechny doposud podporované zdroje, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu další materiál na jednání vlády, který navazuje na výše zmíněné usnesení vlády a které i z legislativního hlediska poskytne dostatečnou právní jistotu pro Energetický regulační úřad, aby k vypsání provozní podpory v Cenovém rozhodnutí ERÚ pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013 nakonec došlo. Případná další nečinnost ze strany ERÚ by se tak v tomto případě dala označit za zákonu odporující nečinnost.

Vážený pane Zeman, dovoluji si Vás ubezpečit, že ministerstvo i vláda činí veškeré kroky k zajištění pokračujícího financování výrobců energie z podporovaných zdrojů energie i v roce 2016.

S pozdravem

Jan Mládek