Legislativní smršť - seznam připomínkovaných norem

6.10.2015, 12:33

Do legislativního procesu vstoupila celá řada nových norem. Všechny tyto návrhy se CZEPHO snaží odborně připomínkovat v zájmu solárního sektoru. Uvítáme jakoukoliv pomoc.

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/195-15-aktualizace-narodniho-akcniho-planu-cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-t-2-10-2015.aspx

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška):

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/188-15-navrh-vyhlasky-o-postupech-registrace-podpor-u-operatora-trhu-t-6-10-2015.aspx

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě:

http://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhu-vyhlasky-o-pripojeni

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2016:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACKA2LGCAYS

Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORNA2LD8XD2

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/195-15-aktualizace-narodniho-akcniho-planu-cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-t-2-10-2015.aspx

Vyhláška o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (vyhláška o kompenzaci):

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/199-15-nv-o-kompenzaci-elektriny-spotrebovane-zakaznikem-v-ceske-republice-vyrobene-z-obnovitelnych-zdroju-t-13-10-2015.aspx

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/196-15-nv-o-vykazovani-a-evidenci-elektriny-a-tepla-z-podporovanych-zdroju-t-13-10-2015.aspx

Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORNA2KAU91O