Instalačním firmám se blýská na lepší časy - dotace je možné získat i na pořízení FVE

22.7.2015, 13:53

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v červnu vyhlásilo první výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci nového operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OPPIK). MPO se tak stalo prvním ministerstvem, které zahájilo čerpání dotačních prostředků v rámci nového programovacího období 2014 – 2020. Nově existuje v těchto výzvách i možnost částečně čerpat dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Mezi prvními výzvami byl spuštěn i program „Úspory energie,“ který se, obecně řečeno, zaměřuje především na podporu projektůsnižujících energetickou náročnost budov sloužících pro podnikání. Program tak navazuje na dřívější program „Eko-energie,“ který na podobné typy projektů přerozdělil v letech 2007 – 2015 přes 8 mld. Kč v přímých nenávratných dotacích. Mezi uznatelné náklady patří veškeré náklady od zateplování budov, přes instalace systémů měření a regulace, instalace zařízení na využívání odpadního tepla až po instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

V minulých letech byla z podporovaných OZE striktně vyloučena možnost instalovat FVE, ale toto se v nyní vyhlášené výzvě mění. Nově je možné, aby součástí projektu byla i instalace FVE do 30 kWp, která musí být umístěna na střeše nebo obvodovém plášti budovy evidované v katastru nemovitostí. Důležité je především zdůraznit, že FVE musí být součástí většího projektu zaměřeného na úspory energií. Není tedy možné získat dotaci pouze na pořízení FVE, musí se jednat o komplexní projekt snižování energetické náročnosti, jehož součástí může být i instalace nové FVE.

Výše dotace se u těchto projektů pohybuje v rozmezí 30 % - 50 %, přičemž záleží na velikosti podniku. Malé podniky dle definice Evropské komise1 mohou získat 50 %, střední 40 % a velké 30 %. Nominální výše dotace se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč. U malého podniku je tedy třeba, aby celkové náklady projektu překročily alespoň 1 mil. Kč.

Důležitou součástí každého projektu je Energetický posudek, který bude muset především vyčíslit absolutní úsporu energie oproti stávajícímu stavu a dále náklady na snížení 1 kg emisí CO2. Jedná se o velmi důležité údaje, protože výrazně vstupují do hodnocení jednotlivých projektů a rozhodují tak o tom, který projekt podporu získá a který nikoliv. V případě absolutní úspory energie je třeba, aby projekt uspořil minimálně 10 % energie. V případě 60% úspory a více je přidělen maximální počet bodů. U nákladů na snížení 1 kg emisí CO2 je třeba minimálně dosáhnout hodnoty 100 Kč. Maximum bodů je přiděleno v případě, pokud jsou náklady na snížení 1 kg emisí CO2 40 Kč nebo nižší. Zajímavou informací může ale být to, že projekty, které budou využívat výrobu energie z OZE pro vlastní potřebu (tedy například i díky instalaci FVE), získají 10 bodů navíc.

Projekty jsou podávány dvoufázově, tzn. že nejdříve je třeba podat tzv. předběžnou žádost. Jedná se o jednoduchý popis projektu doplněný o finanční výkazy žadatele. Tyto předběžné žádosti je možné podávat do konce srpna 2015. Následuje podání tzv. plné žádosti, která již obsahuje všechny povinné přílohy včetně energetického posudku. Tyto plné žádosti je možné podávat až do konce ledna 2016. Alokace pro tuto výzvu je 5 miliard Kč. Je ale možné očekávat, že velmi podobné výzvy budou vyhlášeny i v následujících letech.

V rámci programu není možné žádat o podporu na projekty zaměřené na komerční turistická, volnočasová nebo lázeňská zařízení, na rekonstrukce bytových domů, rodinných domů nebo veřejných budov nebo na výzkumné, pilotní a vývojové projekty. Je také třeba vzít v potaz, že každý žadatel musí být schopen doložit spotřebu energie v minulých letech. Dotaci tedy není možné využít například na rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu.

Program administruje Agentura pro podporu podnikání a investic – Czechinvest, u které je také možné se dotázat na bližší informace. Celou dokumentaci k programu je také možné nalézt na webových stránkách Czechinvestu zde: http://www.czechinvest.org/uspory-energie-vyzva-i

V případě zájmu o více informací se můžete obracet na centrum dotačního poradenství UnicrediBank: Petr Pažout, Dotační poradenství, UnicreditBank Czech republic and Slovakia a.s., petr.pazout@unicreditgroup.cz.

1 Dle definice Evropské komise je malý podnik takový, které má méně než 50 zaměstnanců a jehož roční obrat je nižší než 10 mil. EUR. Střední podnik musí mít 50 – 249 zaměstnanců a obrat nižší než 50 mil. EUR. Společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců (nebo obrat vyšší než 50 mil. EUR) V jsou označovány jako velké. Data za celou ekonomickou skupinu je nutné sčítat.