Jak připojit nové FVE do distribuční sítě – jsou studie připojitelnosti potřeba? A jak je zpracovat?

15.6.2021, 08:31

Očekávaný další rozvoj fotovoltaických zdrojů navazující na evropský trend rozvoje čisté elektřiny i podporu z Modernizačního fondu s sebou nese další konkrétní požadavky na připojování FVE do distribučních sítí. Jedním z požadavků provozovatelů těchto sítí (ČEZ Distribuce, a. s, E.ON, a.s., PREdistribuce, a.s.) je zpracování studie připojitelnosti. Cílem příspěvku je pomoci k vyjasnění nepřesných informací a odstranění mýtů.

Jsou studie připojitelnosti vůbec potřeba a je nezbytné je zpracovávat?

Studie připojitelnosti jsou považovány někdy za nadbytečné a zdržující přípravu projektů nových zdrojů. Mají však legislativní opodstatnění přímo ve vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (č.16/2016 Sb.). Provozovatel distribuční sítě je může požadovat tam, kde nový zdroj ovlivní provoz sítě a jde-li o připojení na hladině VN a vyšší. V každém případě se vlivem studie vyjasní řada technických otázek a projekt je z pohledu zdroje i připojované sítě posuzován dle konkrétních technických pravidel, objektivně a nestranně.

Co vlastně studie připojitelnosti zdroje řeší a co není jejich posláním?

Studie prověřuje technické vlivy nového zdroje na sítě v místě jeho připojení. Meze přípustných technických vlivů jsou dány v Pravidlech provozování distribučních soustav a zahrnují vlivy na úroveň napětí, zatěžování sítí či zpětné vlivy zdroje, dopady do HDO i do zkratových poměrů. Studie připojitelnosti však neřeší vnitřní poměry v připojovaných zdrojích, ekonomiku provozu zdrojů či investiční náklady spjaté s novým zdrojem.

Jaké podklady jsou pro zpracování studií připojitelnosti potřebné?

Studie jsou založeny na technických výpočtech sítí a vychází z předaných podkladů. Žadatel o připojení by měl mít v době zpracování studie představu o technologii nového zdroje a jejích parametrech. Údaje o elektrických sítích poskytne či upřesní provozovatel sítě. Na posuzování žádosti má vliv nejen aktuální stav sítě, ale i očekávané další zdroje, rozvoj sítě a změny zapojení.

Jaké jsou časové souvislosti pro zpracování studií a jak efektivně postupovat?

Hlavní časové milníky při vyřizování žádosti o připojení zdroje vyplývají z vyhlášky o připojení a upřesněných informací provozovatele sítě, ze kterých vyplývají konkrétní lhůty, které musí žadatel dodržet. Při dodržení všech lhůt však jde o několik měsíců

Jaké jsou zkušenosti a zázemí společnosti EGÚ Brno, a.s., pro zpracování studií připojitelnosti?

Z výše uvedeného je patrné, že studie připojitelnosti je spíše proces komunikace mezi žadatelem a PDS, kde nemalou úlohu zastává také kvalifikovaný a erudovaný zpracovatel. EGÚ Brno se těmto pracím dlouhodobě věnuje, má k tomu vybudované analytické i datové zázemí zaměřené hlavně na napěťové hladiny VN, 110 kV, případně i přenosovou soustavu. Během celého procesu zpracování studie připojitelnosti EGÚ Brno zabezpečuje nestranný odborný přístup s cílem plně využit jak technické možnosti nového zdroje, tak i plně kapacity distribučních sítí v místě připojení.

Konkrétní informace ke zpracování studií připojitelnosti na nové FVE zdroje je možné získat na tomas.mendl@egubrno.cz a na stránkách EGÚ Brno Studie připojitelnosti


Více o studiích připojitelnosti se dozvíte na webináři Solární asociace, který proběhne 16. 6. 2021.