Modernizační fond: Hrozí vyřazení velkých solárních projektů?

3.12.2020, 10:26

Modernizační fond, který bude sloužit na podporu výstavby nových obnovitelných zdrojů energie nebo zateplování budov, patří mezi základní nástroje vlády pro zajištění potřebného snižování emisí oxidu uhličitého v příští dekádě. Nyní byl vložen do meziresortního připomínkového řízení dokument, podle kterého se má financování zelených opatření řídit.

Podle Svazu moderní energetiky a Solární asociace hrozí, že budou vyřazena ta nejlevnější a nejsnáze dostupná řešení: solární elektrárny by totiž nešlo realizovat na průmyslově znečištěných lokalitách, například v bývalých uhelných povrchových dolech – rekultivované plochy totiž mnohdy spadají pod zemědělský půdní fond (ZPF). Na podporu by nedosáhly ani projekty postavené na nekvalitních plochách s travnatým porostem, který se nehodí pro zemědělskou produkci, ačkoliv by solární elektrárny takový pozemek nikterak neznehodnocovaly. Zástupci Svazu moderní energetiky a solárního průmyslu proto doporučují úpravu programového rámce Modernizačního fondu, která by umožnila stavbu a provoz fotovoltaických elektráren také na plochách trvale travního porostu o bonitách III., IV a V. Umístění fotovoltaických modulů na těchto plochách nezmění jejich charakter užívání. Nadále půjde o travní porosty. Lze je v kombinaci s fotovoltaikou využívat například jako pastevní pozemek nebo květnatou louku pro včely a motýly.

Modernizační fond však počítá s podporou agrivoltaických projekktů, kdy jsou FV panely umístěny tak, aby umožňovaly souběžně i zemědělské či chovatelské využití půdy. „Problémem je zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který kombinované využití zemědělské půdy vůbec nezná a jakoukoliv stavbu podmiňuje vyjmutím půdního bloku ze zemědělského půdního fondu. Ministerstvo životního prostředí sice změnu legislativy nevylučuje, zatím ale žádný návrh na stole není a hrozí, že žádný takto podporovaný zdroj elektřiny ani nevznikne,” upozorňuje na zákonnou bariéru Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Ministerstvo životního prostředí se ohradilo, že bude podporovat FVE na jinak obtížně využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností. Jak uvedl ministr Richard Brabec, může každý investor standardně požádat o vyjmutí půdy ze ZPF. To však vzhledem k výše uvedeným variantám umístění solárních elektráren řeší problém jen částečně. Solární asociace tak bude nadále prosazovat úpravu parametrů Modernizačního fondu tak, aby zbytečně nekomplikoval nejschůdnější cestu k nízkouhlíkové energetice.