Výzva k vyplnění dotazníku společnosti ČEPS pro výrobny nad 100 kWp

26.8.2020, 09:36

Dne 30. 7. 2020 zveřejnila Solární asociace prostřednictvím aktuality informaci o chystané výzvě společnosti ČEPS, a.s. týkající se požadavku na poskytnutí informací ze strany výrobců k nastavení a možnostem přenastavení frekvenčních ochran výroben FVE z důvodu aktualizace dat v rámci tzv. kvantitativní cost benefit analýzy. Tato analýza je dalším krokem v procesu vedoucímu k navržení řešení problematiky nevyhovujícího nastavení frekvenčních ochran FVE (souhrnně označeno jako „retrofit FVE“) v souladu s nařízením komise EU 2016/631 (dále jen Nařízení RfG).

Tímto bychom chtěli informovat všechny provozovatele výroben s instalovaným výkonem 100 kWp a vyšším, že společnost ČEPS, a.s. již zveřejnila technický dotazník k získání informací o nastavení frekvenčních ochran a zejména požádat dotčené výrobce o vyplnění uvedeného dotazníku. S vyplněním dotazníku mohou výrobcům pomoci firmy zajišťující servis jejich FVE, příp. dodavatelské firmy, které pro provozovatele FVE realizovaly.

Vzhledem k tomu, že pro ČEPS zajišťuje na základě plné moci sběr dotazníků společnost Euroenergy, spol. s r.o., resp.  EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o., která oslovila s žádostí o spolupráci Solární asociaci, je možné se s žádostí o pomoc při vyplnění dotazníku obrátit na níže uvedený kontakt

Martin Kožant,

Email.: mkozant@egc-cb.cz

Tel: +420 387 002 835

Žádáme dotčené provozovatele, aby vyplněné dotazníky posílali výlučně emailem na adresu retrofit@euroenergy.cz

Apelujeme na dotčené výrobce na důležitost vyplnění a odeslání dotazníku. Podle výsledků kvantitativní analýzy bude rozhodnuto o variantě provedení retrofitu. Solární asociace může prosazovat variantu, která co nejméně finančně zatíží výrobce (varianta přirozené obměny zařízení FVE) pouze v případě vysokého podílu odeslaných dotazníků v rámci své členské základny. Ať už bude aplikována jakákoli varianta, lze potvrdit, že změna v nastavení frekvenčních ochran bude mít pro výrobce pozitivní dopad ve snížení počtu výpadků (ochran) FVE z důvodu nad/podfrekvence a tudíž prodloužení času, po který FVE vyrábí.

Pro úplnost dodáváme, že společnost ČEPS, a.s. má nárok uvedená data po výrobcích požadovat a to na základě článku 39, odst. 1 NC RfG. Solární asociace nebude data požadovaná společností ČEPS od výrobců v žádné formě shromažďovat.