Chystaná výzva společnosti ČEPS, a.s. provozovatelům výroben nad 100 kWp

30.7.2020, 08:00

Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. plánuje v nejbližších dnech oslovit dopisem všechny provozovatele výroben s instalovaným výkonem 100 kWp a vyšším s požadavkem na součinnost a poskytnutí informací k nastavení a možnostem přenastavení frekvenčních ochran FVE. Důvodem je aktualizace dat v rámci tzv. kvalitativní analýzy přínosů a nákladů jako dalšího kroku vedoucího k vyřešení problematiky nevyhovujícího nastavení frekvenčních ochran FVE v energetické soustavě České republiky v souladu s nařízením komise EU 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k ES (NC RfG).

ČEPS osloví 1550 elektráren (5,4% všech výroben), které představují 1732 MW (84,9% instalovaného výkonu FVE v ČR). Problematikou nastavení frekvenčních ochran FVE se ČEPS (na celoevropské úrovni pak jako člen entso-e) zabývá cíleně již řadu let. Prvotním impulzem byl nárůst instalovaného výkonu FVE mezi lety 2009-2011 na 2 GW, z čehož významný výkonový podíl výroben měl/má nastaveny frekvenční ochrany (podle tehdejších podmínek připojení) v rozmezí 49,5-50,2 Hz. Takto úzce vymezené pásmo způsobuje při náhodných odchylkách frekvence sítě hromadné vypínání FVE a na úrovni kontinentálního evropského propojení může způsobit velkou výkonovou nerovnováhu, která může vést až k rozpadu elektrizační soustavy. To vede k nutnosti rozšířit frekvenční pásmo vymezené frekvenčními ochranami a sjednocení chování FVE z pohledu frekvence, což je souhrnně nazýváno jako „retrofit“ FVE. Výhodou výroben pohybujících se v širším frekvenčním pásmu ochran jsou méně časté výpadky z z důvodu nad/pod frekvence.

Tabulka uvedená níže ukazuje nastavení frekvenčních ochran výroben FVE před aplikací nových pravidel:

Po dokončení a vyhodnocení kvantitativní analýzy (31. 1. 2021) bude následovat veřejný konzultační proces zakončený předložením zprávy a návrhu na uplatnění požadavků NC RfG vůči stávajícím zdrojům na ERÚ (do 30. 11. 2021). Veřejná konzultace je nutnou podmínkou, aby mohly být požadavky sjednoceného nastavení ochran aplikovány i na výrobny uvedené do provozu před 27. 4. 2019.

V současnosti preferovanou variantou je tzv. částečný retrofit FVE a částečná přirozená obměna zařízení FVE, což dle definice ČEPS znamená „selekci FVE , u kterých je nezbytná kompletní výměna střídače nebo HW zásah. U těchto FVE by následně došlo k přirozené obměně po dosažení životnosti zařízení. U ostatních FVE, u kterých není pro splnění nastavení frekvenčních mezí nezbytná obměna střídače nebo jiný HW zásah, je provedeno přenastavení frekvenčních mezí“.

Solární asociace bude prosazovat takový postup, který minimalizuje ekonomický dopad na dotčené výrobce.

Jakmile v Solární asociaci obdržíme výzvu ČEPS, zveřejníme ji na našich stránkách. Už nyní však žádáme všechny dotčené výrobce o maximální součinnost. Výstup probíhající kvantitativní analýzy výrazně ovlivní další postup ve smyslu povinnosti nastavení frekvenčních ochran FVE. Podrobnější informace lze nalézt v prezentaci ČEPS zveřejněné v členské sekci.