Jak urychlit výplatu dotace z Nové zelené úsporám

9.4.2020, 11:31

Prodlení při výplatě podpory na instalaci domácí solární elektrárny může mnoha rodinám zkomplikovat finanční situaci, obzvlášť v dnešní nejisté době. Kromě dalších informací, jak aktuálně postupovat při administraci dotace, přinášíme i jeden tip, jak proplacení podpory uspíšit až o 30 dní.

Všem žadatelům o podporu z programů NZÚ se do 30. 6. 2020 automaticky (tj. bez nutnosti žádat) prodlužují veškeré běžící lhůty, ať už jde o předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti apod.), doložení dokončení realizace podporovaných opatření, doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti či předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele.

Rozšiřují se i možnosti pro elektronické předání podkladů (přes datovku, emailem na podatelnu SFŽP ČR - epodatelna@sfzp.cz či emailem an adresu příslušného projektového manažera). Zároveň bude až do 30. 6. akceptováno dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu). Jedinou výjimkou je pouze Formulář „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“ (NZÚ), který je příjemcům podpory zasílán v okamžiku vyplacení dotace – případná elektronická kopie (scan) musí obsahovat také ověřovací doložku z úředně ověřeného podpisu nebo musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Podpora fotovoltaických systémů – doložení dokončení realizace

Z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému protokol o prvním paralelním připojení (PPP). Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě.

Za normálního režimu má totiž Provozovatel distribuční soustavy povinnost (za předpokladu, že zájemce o připojení splnil podmínky uvedené ve smlouvě o připojení) do 30 dnů od podání žádosti o PPP provést místní šetření a vystavit protokol o PPP. Nyní stačí zaslat pouze ostatní vyžadované dokumenty, a tím se zkrátí doba čekání na peníze z dotace až o 30 dnů. K doložení dokončení realizace je nutno předložit zejména:

  • účetní doklady za dodávku fotovoltaického systému,
  • potvrzení o úhradě všech účetních dokladů,
  • uzavřenou smlouvu o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě,
  • revizní zprávu dokončeného fotovoltaického systému,
  • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“.

Protokol o prvním paralelním připojení dodá žadatel Státnímu fondu životního prostředí později spolu s Prohlášením o přijetí podmínek dotace.

Více informací k NZÚ v nouzovém stavu: https://www.novazelenausporam.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/