Pozor na daňové odpisy u solárních elektráren

11.11.2019, 08:47

Finanční úřady v poslední době rozšířily množství kontrol provozovatelů, zejm. střešních elektráren, při kterých se zaměřují na správnost použití daňových odpisů.

Pravidla pro odepisování FVE a jejich zatřídění v rámci hmotného majetku se změnila již od 1. 1. 2011 novelou zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. Od tohoto okamžiku se technologická část FVE, do které spadají zejm. panely, střídače a rozvaděče, odepisuje rovnoměrně nepřerušovaně po dobu 240 měsíců a stavební část FVE, do které spadají především konstrukce, kabelové svody a zemnění, se odepisuje jako technické zhodnocení v rámci navýšení zůstatkové ceny budovy podle typu budovy (zpravidla 30 let).  Technologická část tvoří více než 75 % nákladů na pořízení a spadá do skupin SKP 31.10, 31.20 nebo 32.10, stavební část tvoří zbytek nákladů a je zařazena do 5. odpisové skupiny (pro střešní FVE), resp. 4. odpisové skupiny (FVE na volné ploše). Podrobné věcné rozčlenění je uvedeno v pokynu MF ČR D-300 a pokynu GFŘ D-6.

V současnosti probíhá několik soudních sporů provozovatelů FVE, přičemž správní soudy se většinově přiklánějí k výkladu, že i přesto, že technologická a stavební část FVE spolu tvoří jeden funkční celek, z hlediska daňových předpisů je nutné na ně pohlížet odděleně.

V případě nahlášení kontroly FÚ se neváhejte obrátit na Solární asociaci, pomůžeme vám s kontrolou rozdělení hmotného majetku FVE a daňových odpisů.