Regulace U/Q u vybraných výroben FVE

25.8.2019, 14:43

ČEZ Distribuce začal v posledním půl roce oslovovat výrobce s požadavkem na zprovoznění regulace U/Q v rámci dispečerského řízení, tzv. regulace jalového výkonu na konstantní napětí v místě připojení výrobny.

Jedná se o desítky výroben z OZE (nejen fotovoltaiky) s instalovaným výkonem nad 1 MW. ČEZ Distribuce se zaměřuje na takové výrobny, jejichž provoz vyvolává největší přírůstky napětí v síti (a způsobuje jiné rušivé vlivy), což jsou schopni doložit měřením, které u oslovených výrobců provádějí. V případech, že by zprovoznění regulace U/Q znamenalo neúměrné investiční náklady spojené s výměnou podstatné části technologie FVE, bude požadavek na příp. regulaci spojen s přirozenou obměnou technologie (životností střídačů) za novější typ. ČEZ Distribuce připravuje ve spolupráci se Solární asociací infolist, který výrobcům blíže vysvětlí uvedenou problematiku. Infolist bude k dispozici v průběhu září a bude uveřejněn na našich stránkách.

Výhody U/Q regulace pro výrobce:

  • Stabilita sítě – méně výpadků výrobny z důvodu přepětí, příp. podpětí (vyšší celkový čas činné dodávky výrobny do sítě)
  • Možnost nepenalizované dodávky jalové energie při dodávce do sítě
  • Možnost připojení nových zdrojů do sítě

Nevýhody pro výrobce:

  • Investiční náklady – v případě upgrade firmware střídačů a RTU statisíce Kč/MW, v případě nutnosti výměny větší části technologie 1 až 2 mil Kč/MW
  • Snížení činného výkonu při regulaci, která může být částečně kompenzována menším množství odpojení výrobny od sítě

Provozovatel distribuční soustavy má právo požadovat osazení výroben DŘ umožňujícím řízení jalového výkonu a napětí a to na základě energetického zákona, vyhlášky č. 79/2010 Sb. a přílohy 4 PPDS s tím, že se nejedná o legislativně nový požadavek. Povinnost dovybavit výrobny vznikla již novelou energetického zákona ze dne 18.8.2011 (pro výrobny nad 2MW do 30.6.2012, pro výrobny nad 100kW do 30.6.2013). ČEZ Distribuce zatím regulaci nepožadoval, nově požaduje právě pro vybrané výrobny.

V souvislosti se zprovozněním regulace požaduje ČEZ Distribuce uzavřít s dotčenými výrobci dodatek ke smlouvě o připojení. V takovém případě se prosím obraťte na Solární asociaci, pomůžeme vám s možným řešením a komunikací.

Autor: Martin Smolka