Ministerstvo zahájilo vypořádání připomínek k novele zákona o POZE

3.7.2019, 08:47

Na konci června 2019 zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu proces vypořádání připomínek k novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která řeší dvě klíčové oblasti pro sektor fotovoltaiky – podobu tzv. kontrol překompenzace u příjemců podpory a nové aukce pro obnovitelné zdroje po roce 2020.

Původně plánovaná účinnost novely zákona o POZE k 1. 1. 2020 je tedy nereálná. V prosinci 2018 podala Solární asociace společně s dalšími připomínkovými místy k navrhovanému znění novely řadu zásadních připomínek, přičemž s ohledem na jejich celkové množství je ministerstvo nestihlo v původně plánovaném čase vypořádat.

Postoj úředníků k našim připomínkám zůstává bohužel nezměněn, ministerstvo považuje rozdělení hodnot IRR pro palivové a nepalivové zdroje za vhodné řešení, které je v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise a s unesením vlády ze září 2017, kterým vláda vzala na vědomí materiál s názvem „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“. Pro posouzení přiměřenosti výnosnosti projektů tedy chce ministerstvo zachovat hodnoty míry výnosnosti investic pro nepalivové zdroje elektřiny ve výši 8,4 % a palivové zdroje elektřiny ve výši 10,6 %. Solární asociace s argumentací ministerstva zcela nesouhlasí a bude na svých připomínkách ve smyslu sjednocení sazeb IRR na hodnotu 10,6 % i nadále trvat.

Druhou klíčovou oblastí jsou budoucí aukce pro obnovitelné zdroje, které mají zajistit plnění evropských cílů do roku 2030. Bohužel i zde ministerstvo trvá na svém neopodstatněném návrhu vyloučit z podpůrného mechanismu solární energii s odůvodněním, že cíle energie pro OZE mají být stanoveny na základě geografických a klimatických možností ČR a s ohledem na ekonomické možnosti ČR, které musí zohledňovat již vynakládané finanční prostředky na podporu FVE.

Naši zástupci intenzivně projednávají protiargumentaci k oběma bodům. Věříme, že se nám podaří názor ministerstva v průběhu legislativního procesu změnit.