Státní energetická inspekce zahájí kontroly fotovoltaických elektráren

14.2.2019, 18:45

Legislativní zmatek, kdy byla ve dvou různých zákonech kontrola v oblasti podpory výroby elektřiny z OZE svěřena dvěma různým subjektům – Státní energetické inspekci (SEI) a Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), zapříčinil, že v praxi nakonec žádná z institucí dohled nevykonávala.

Celý problém vznikl tím, že při schvalování poslední novely energetického zákona 131/2015 Sb., jejímž cílem bylo mj. zrušit jakoukoliv kompetenci SEI v elektroenergetice, se zapomnělo na jedno z ustanovení zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů v oblasti cen. Nenápadný odstavec 3 paragrafu 3 tohoto zákona totiž říká: „Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.“

To je však v rozporu s energetickým zákonem, jmenovitě § 18 odst. 1 písm e), podle nějž vykonává dozor nad plněním zákona o podporovaných zdrojích Energetický regulační úřad. V důsledku tohoto dualismu se ke kontrolám dle zákona o cenách neměl od poslední novely zákona ani ERÚ, ani SEI.

Inspekce se rozhodla vyřešit patový stav tím, že začne kontroly vykonávat a opře se o výše uvedený §3 odst. 3 zák. 265/1991 Sb. Výsledky kontrol pak plánuje využít i při kontrolách přiměřenosti podpory, které by měla začít vykonávat od poloviny příštího roku.

Předmět kontrol bude široký, např. zda výrobce čerpá podporu ve správném tarifu (tj. zda byla výrobna uvedena do provozu v daném roce), jestli se postupuje při účtování vyrobené elektřiny správným způsobem (neúčtuje se víc, než by se mělo) apod.

Tisková zpráva Státní energetické inspekce