Jste si jistí, že fakturujete na základě stanoveného měřidla?

26.9.2018, 09:15

V kruzích expertů platí, že fakturační měřidla solárních elektráren, připojených v režimu přímého výkupu, fakturují zpravidla v souladu se zákonem. Jaké jsou výjimky a co dělat při zjištění, že k fakturaci nedochází dle vyhlášky radí Photon Energy Operations.

Podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů jsou všechny fotovoltaické elektrárny povinny fakturovat na základě takzvaného stanoveného měřidla. Jinými slovy, fakturační elektroměr musí mít platné úřední ověření a jeho montáž smí provést pouze kvalifikovaná osoba s osvědčením o registraci u Českého metrologického institutu.

Platnost ověření měřidla v případě inspekce Energetického regulačního úřadu zpravidla nebývá problém. Kámen úrazu může nastat teprve v momentu, kdy úřad požádá provozovatele elektrárny o předložení protokolu o odborné montáži, součástí které je zaplombování či jiné prokazatelné označení elektroměru před neodbornou manipulací.  

Pokud provozvatel elektrárny proto zijstí, že fakturace produkce energie neprobíhá na základě stanoveného měřidla, měl by se okamžitě obrátit na kvalifikovaného poskytovatele servisních služeb a situaci neprodleně napravit. „Od okamžiku dodatečně provedené kontroly odborné montáže a zaplombování měřidla provozovatel plní svou zákonnou povinnost,“ říká Ing. Vladimír Hochman, technický manažer společnosti Photon Energy Operations.

Výjimka potvrzuje pravidlo

Řečeno jednoduše, dodatečné plombování se zpravidla netýká výroben připojených v režimu přímého výkupu. Ty fakturují na základě stanoveného měřidla, jehož zaplombování je zabezpečeno distribuční společností.

Dodatečná kontrola odborné montáže elektroměru se rovněž netýká instalací, u kterých došlo ke změně tarifu přímého výkupu na zelený bonus a které veškerou vyrobenou energii nadále předávají do distribuční sítě. Produkce energie je tak stále měřena stanoveným měřidlem distribuční společnosti a zůstávají tedy i splněny zákonné povinnosti.

Obdobně, uplatňuje-li výrobce podporu ve formě zeleného bonusu a fakturace probíhá na základě tzv. podružného elektroměru, musí tento odpovídat definici stanoveného měřidla.

Případy absence potřebných dokladů mají tedy společného jmenovatele, a to podružný elektroměr.  O které instalace se jedná konkrétně?

  • Výrobny s vlastním elektroměrem, který není ve vlastnictví distributora. Jedná se zejména o střešní instalace produkující elektřinu v režimu zelených bonusů, kdy je část energie využita pro vlastní spotřebu.
  • Instalace uvnitř lokální distribuční sítě, v rámci které je produkce fakturována dle samostatného elektroměru.
  • Výrobny připojené do distribuční soustavy přes jeden společný elektroměr, přičemž fakturována je každá výrobna zvlášť.

Myslete na potřebné doklady

Provozovatel fotovoltaické instalace má ze zákona povinnost doložit v případě inspekce Energetického regulačního úřadu následující dokumenty:

  • Evidence používaných stanovených měřidel včetně uvedení dat posledního ověření dle ustanovení § 18 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
  • Protokoly o odborné montáži instalovaných stanovených měřidel provedené subjektem registrovaným u Českého metrologického institutu (ČMI) dle ustanovení § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
  • Doklady o ověření instalovaných stanovených měřidel dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, popř. potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

Provozovatel v neposlední řadě rovněž nesmí opomenout platnost ověření instalovaných stanovených měřidel dle následující tabulky z přílohy vyhlášky č. 345/2002 Sb.

Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990

 

a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení

16 roků*)

b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN

12 roků*)

c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a VVN

5 roků

Statické elektroměry

 

a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení

12 roků*)

b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN

12 roků

c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a WN

5 roků

Měřicí transformátory proudu a napětí

 

a) indukční používané ve spojení s elektroměry

bez omezení

b) kapacitní používané ve spojení s elektroměry

5 roků

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že u fotovoltaických elektráren se setkáváme se dvěma intervaly ověření stanovených měřidel. U vysokého napětí je prodloužení platnosti nutné po pěti letech, u nízkého napětí po dvanácti. V nepřímém měření se proudové indukční transformátory neověřují. Elektroměr se musí poté odvézt na certifikovanou metrologickou zkušebnu k ověření, případně elektroměr vyměnit za nový.

Některé solární elektrárny pořád nefakturují na základě stanoveného elektroměru, jak ukládá zákon č. 165/2012 Sb. Jedná se zejména o výrobny, které svému odběrateli deklarují dodané množství energie na základě podružného elektroměru. Experti radí stávající situaci co nejdříve narovnat dodatečnou kontrolou a odborným zaplombováním. Více informací naleznete zde.

zdroj obrázku: Photon energy operations