Poslední platba recyklačního příspěvku na panely. Co bude dál?

27.4.2018, 12:28

Všichni provozovatelé solárních elektráren, střešních nevyjímaje, jsou povinni od roku 2014 do 2018 hradit recyklační příspěvky na budoucí ekologickou likvidaci solárních panelů. Správci těchto financí jsou tzv. kolektivní systémy. V letošním roce proběhne poslední, tedy pátá splátka recyklačního příspěvku do zvoleného kolektivního systému, co se však bude dít dál?

Výši příspěvků určilo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou ve výši 8,50 Kč za kilogram solárního panelu (více o výpočtu zde: http://www.resolar.cz/cs/pro-provozovatele-fve/zakonne-povinnosti-provozovatele). Odpadová legislativa nařizuje kolektivnímu systému finančně vypořádat recyklační příspěvky (jde o §14b odst. 7 elektrovyhlášky) k okamžiku, kdy byly kolektivnímu systému předány k recyklaci solární panely v rozsahu 1/3, 2/3 a 3/3 hmotnosti všech solárních panelů na dané elektrárně uvedených na trh do dne 1.1.2013. Pokud tedy z jakéhokoliv důvodu nedojde k předání vysloužilých panelů zvolenému kolektivnímu systému, nebude finanční vypořádání možné.

A co takové vypořádání obnáší? Kolektivní systém vám musí předložit přehled uhrazených příspěvků, výnosů z dočasného investování a veškerých nákladů spojených se zajištěním recyklace (tj. náklady na sběr, přepravu a zpracování panelů a režijní náklady kolektivního systému). Případný rozdíl je pak vypořádán tak, že kolektivní systém vám do jednoho měsíce od předložení finančního vypořádání vrátí přebytek na straně přijatých příspěvků, nebo vám vyměří doplatek k pokrytí všech vynaložených nákladů se stejnou splatností. Transparentní kolektivní systémy již předkládají svým klientům informativní vyúčtování s přehledem čerpání nákladů nad rámec zákona na pravidelné roční bázi. Doporučujeme proto všem provozovatelům solárních elektráren zrevidovat uzavřenou smlouvu se zvoleným systémem tak, aby umožňovala kontrolu nad svěřenými příspěvky formou pravidelného ročního vyúčtování a limitu pro administrativní náklady (režii) kolektivního systému.

Pokud chcete změnit kolektivní systém, doporučujeme těchto 10 tipů, na které je třeba si dát pozor při volbě kolektivního systému: http://www.enviweb.cz/107466.