Nová pravidla podpory mají rozvoj OZE podporovat, nikoliv mu bránit

3.3.2014, 15:22

CZEPHO se připojila k otevřenému dopisu, který EPIA a národní fotovoltaické asociace zaslaly místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro konkurenceschopnost Joaquínovi Almuniovi.

Vážený pane komisaři Almunio,

Evropská unie si stanovila národní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů pro rok 2020 jako odrazový můstek k dosažení skutečně udržitelné energetické budoucnosti.

Dosažení těchto cílů si v následujících šesti letech vyžádá další investice. Připravovaná Směrnice pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky (EEAG) pro období let 2014 – 2020 by proto měla členským státům pomoci se efektivně při podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE) vyrovnat s dosud nefungujícím trhem.

Jako zástupci 28 sdružení fotovoltaického průmyslového sektoru z celé Evropské unie jsme hluboce znepokojeni, že návrh EEAG, který nedávno Evropská komise předložila, takovou pomoc nejen neobsahuje, ale naopak efektivnímu rozvoji fotovoltaiky a dalších technologií využívajících obnovitelné zdroje v Evropě dokonce brání:

- Rozlišování mezi tzv. „preferovanými“ a „méně preferovanými“ technologiemi by vytvořilo překážky pro nové zájemce na trzích, kde jsou obnovitelné zdroje méně rozvinuty a ohrozilo tak vytvoření rovných podmínek pro investory po celé Evropě.

- Tím, že nutí jednotlivé technologie soutěžit o podporu v technologicky neutrálních nabídkových řízeních, omezuje návrh EEAG nepřiměřeně možnost členských států zvolit si za účelem dosažení národních cílů do roku 2020 efektivní mix těchto technologií. Tento přístup by také výrazně zpomalil vývoj všech slibných technologií OZE, které dosud nedosáhly svého tržního potenciálu. Právě solární energetika má přitom před sebou ještě dlouhou cestu, než bude moci za čistě tržních podmínek plně přinášet své výhody evropským spotřebitelům.

- Nedostatek flexibility, pokud jde o přizpůsobení stávajících systémů podpory a navrhovaná povinnost členských států přejít na systémy, které neprokázaly svou účinnost, by vytvořily další nejistotu pro investory.

- Některé návrhy jsou jednoznačně v rozporu s cílem Směrnice, zajistit aby podpora byla poskytována v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU. Například otázky stability rozvodné sítě a příhraniční spolupráce mezi členskými státy jsou již řešeny Směrnicí o obnovitelných zdrojích energie, to nemá být cílem Směrnice o státní podpoře.

Žádáme vás proto o přezkoumání návrhu EEAG.

Pevně věříme, že z hlediska nákladů efektivní rozvoj OZE v Evropě je možný, pokud bude státní podpora poskytována na základě „na míru šitých“ a konkrétním technologiím uzpůsobených mechanismů. Dosavadní zkušenosti přesvědčivě ukazují, že konkrétním technologiím uzpůsobená podpora je nejlepší způsob, jak se vyhnout tomu, aby náklady na ni nedosahovali nepřiměřené výše. Režim podpory by měl také řešit konkrétní prvky specifické pro každý jednotlivý stát (rozdílné kapitálové či administrativní náklady, nároky na přenosovou soustavu apod.)

Jsme přesvědčeni, že členské státy by měly mít i nadále možnost regulovat jednotlivé technologie podle míry jejich rozvoje a v souladu s kritérii Evropské investiční banky (Delivering Growth, Security and Sustainability – EIB Screening and Assessment Criteria for Energy Projects, July 2013). Tak bude zajištěno, že mezi sebou si konkurující technologie budou k dispozici i po roce 2020.

Stávajících režimů podpory by se neměly navrhované změny podmínek dotknout.

Chceme také upozornit na specifika výroby elektřiny v malém rozsahu, na které nelze tržní mechanismy plně uplatnit. Provozní podpora by proto měla být zachována pro menší instalace a projekty pod hranicí 5 MW.

V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že pravidla státní podpory by měla sloužit pouze k ochraně před narušením trhu a nikoliv se snažit řešit problémy, které jsou již předmětem jiných relevantnějších norem evropské legislativy.

Přechod k trvale udržitelné energetické budoucnosti je již v plném proudu. Vyzýváme Evropskou komisi k jeho konstruktivní podpoře.