9.5.2017, 14:33

Vítěz Obnovitelného desetiletí v kategorii Chytrá energie v diplomce.

   Pan Vrána ve své diplomové práci přichází s návrhem zařízení pro přípravu vanadových elektrolytů. Vanadové baterie totiž stabilizují výkon z obnovitelných zdrojů, umožňují ukládání energie a mohou plnit více funkcí než přečerpávací vodní elektrárny. Zařízení je otestované a současným cílem je jej přizpůsobit průmyslovým potřebám evropského trhu, kde je značný přepis poptávky nad nabídkou.

  Diplomová práce pana Vrány je zaměřena na technologie pro přípravu elektrolytu vanadové redoxní průtočné baterie (VRFB). Tyto baterie jsou určeny pro stacionární distribuovaná úložiště elektrické energie s nezávisle škálovatelným výkonem (kW) a kapacitou (kWh) danou objemem elektrolytů, vysokou přetížitelností a s krátkou dobou odezvy do 100 ms. VRFB umožňují mimo jiné stabilizovat výkon z obnovitelných zdrojů a ukládat levnou elektřinu mimo spotřební špičku. VRFB mohou plnit více funkcí než přečerpávací vodní elektrárny, ale je nutno podstatně snížit náklady na jejich konstrukci.

Možnost průmyslové realizace výsledků práce v praxi:

   Ve výzkumném centru Nové Technologie na Západočeské univerzitě v Plzni byl dokončen scale-up zařízení pro přípravu vanadových elektrolytů, které bylo navrženo a testováno v diplomové práci. V současnosti je optimalizován provoz zařízení, které generuje až 50 litrů vanadového elektrolytu denně. Zařízení je schopno v krátkém čase připravit dostatek elektrolytu pro vyvinutou jednotku (2 kW / 10 kWh) průtočné redoxní baterie. Jednotku pro přípravu elektrolytu hodláme komercializovat a pokračovat v jejím scale-upu do průmyslového měřítka tak, aby mohla dodávat vanadové elektrolyty zájemcům na evropském trhu. Především v Evropě v současné době existuje značný přebytek poptávky nad nabídkou vanadových elektrolytů.

Výsledky diplomové práce:

   V rámci diplomové práce byla navržena, sestavena a testována dvě zařízení pro přípravu elektrolytů s různým oxidačním stupněm vanadu, jedno z nich v planparalelním a druhé v koaxiálním uspořádání. Vzhledem k termodynamice a kinetice rozpouštění výchozí suroviny se jedná o složitý proces. Rovněž byly sestaveny a otestovány vodivostní a UV/VIS/IR senzory pro monitorování stavu elektrolytů, jakož i automatický systém pro řízení a monitorování procesu. Pro testování elektrolytů byla sestavena laboratorní VRFB baterie s jednou celou s energetickou účinností přes 80% i při vysoké proudové hustotě. Součástí diplomové práce je rovněž podrobná rešerše elektrolytů pro VRFB.

Doplňující informace jsou k dispozici zde:

http://obnovitelnedesetileti.cz/sites/default/files/webform/160831_diplomka_vrana_-_prezentace.pdf